Trä

Trä karakteriseras av att det är lätt, styvt, jämförelsevis starkt, miljövänligt och billigt vilket gör det intressant som konstruktionsmaterial i många tillämpningar. Men trä är också anisotropt, heterogent, varierande och hygroskopiskt. Detta är faktorer som måste beaktas i konstruktionssammanhang och begränsar ofta användbarheten. Anisotropin innebär att de mekaniska egenskaperna är starkt riktningsberoende: hållfasthet och styvhet är högst i fiberriktningen, betydligt lägre i tangentiell tvärriktningen och lägst i radiell tvärriktning. Heterogeniteten beror på att träet oftast inte är rätfibrigt, utan genom kvistar och växtfel (krokighet, stor avsmalning mm) uppvisar betydande skillnader i egenskaper. Ett annat förhållande är att egenskaperna för likartat material alltid är underkastade stor spridning, med en normal variationskoefficient av 15 - 20 %. Att trä är hygroskopiskt innebär dels att träet sväller och krymper beroende på fuktighet och dels att de mekaniska egenskaperna varierar med fuktigheten. Olika träslag uppvisar därvidlag olika känslighet.

Trä klassificeras efter träslag och träprodukter enligt denna bild. Några av de vanligast förekommande träslagen har angivits, men världshandeln omfattar ett hundratal olika träslag med vitt skilda egenskaper som utnyttjas i olika produkter och föremål. Ofta är bearbetbarhet, formbarhet, formbeständighet och inte minst utseende viktiga faktorer beroende på applikation.

Till gruppen träprodukter räknas träbaserade och standardiserade handelsprodukter, inklusive konstruktionsvirke, som är avsett som konstruktionsmaterial.

Klicka för att få en förstorad bild!
trä ask asp balsa björk bok bongossi ek furu gran hickori lärk mahogny pockenholts teak träprodukter konstruktionsvirke limträ plywood normerad konstruktionsplywood spånskivor konstruktionsskivor träfiberskivor konstruktionsboard

 

Översikt över trä och träprodukter.

Eftersom byggnadsindustrin använder träprodukter i stor utsträckning är dessa ofta hållfasthetsklassificerade enligt nationella och internationella byggnadsnormer.

Konstruktionsvirke och skivmaterial finns i standardiserade dimensioner och kvaliteter.

Två bra webblpatser om trä är Trätek och Träguiden.
© Copyright © 2002 IVF Industriforskning och utveckling AB